Доклад разкрива сериозни нарушения при извеждане на деца с увреждания от социални домове

Доклад на Националния превантивен механизъм (НПМ) към институцията на Омбудсмана за 2020 година прави тревожни констатации от направените внезапни проверки по повод спешното извеждане на деца от Домове за медико-социални грижи за деца (ДМСГД) в края на миналата година и закриването на осем такива домове.

Институцията на Омбудсмана беше сигнализирана от Национална мрежа за децата и други активисти в края на миналата година и се самосезира по повод нашите опасения за сериозни рискове за живота и здравето на децата и пълнолетните лица от ДМСГД, които трябваше в спешен порядък да бъдат изведени, без да има трайно решение за грижата за тях. Оказва се, че има и други нарушения на техни основни права.

В края на 2020 изпратихме писмо и до основните отговорни институции, за да спрат процеса, но нямаше адекватна реакция, а отговорът беше, че се следват стандартите за извеждане. Както се оказва от проверката на НПМ, това далеч не е било така.

В доклада на Омбудсмана се посочва:

Омбудсманът като НПМ изцяло подкрепя процеса на деинституционализацията при децата. Приемането на Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България“ е един от най-важните документи за защита правата на децата за последните 10 години. Това затвърди позициите на България като правова държава, прилагаща най-високите международни стандарти за защита на правата на децата. Но за да бъде успешно завършен този процес, основният приоритет на всички ангажирани институции трябва да бъде насочен в посока – подкрепа на биологичното и разширеното семейство. Особено важна е работата за превенция на изоставянето на деца, с цел да се ограничи и постепенно прекрати постъпването им в институции, както и да се подкрепи реинтегрирането на децата в родните им семейства.

При извършените проверки през 2020 г. се констатира тревожна тенденция за ускорено извеждане на деца от домове за медико-социални грижи за деца в края на годината, без да са изградени новите социални услуги. Част от децата са извеждани в центрове за настаняване от семеен тип за деца с увреждания, а други се преместват в останалите четири все още действащи дома за медико-социални грижи. Тези притеснения се споделят и от представители на различни неправителствени организации, както и от правозащитници.

В тази връзка на 18.12.2020 г. омбудсманът като НПМ се обърна към министъра на здравеопазването и министъра на труда и социалната политика с препоръка временно да се преустанови извеждането на деца от домовете за медико-социални грижи, особено на тези с тежки форми на увреждания, до построяването на новите социални услуги, подготовка на екипите и на децата, и преодоляване на усложнената епидемична обстановка. Всяко едно местене на деца с тежки увреждания от една институция в друга пряко застрашава живота им.

НПМ се обърна към министъра на труда и социалната политика с препоръка децата, които предстои да бъдат изведени от ДМСГД да бъдат предварително подготвени за извеждането им. Също така, екипите на ЦНСТДМУ да се запознаят предварително с децата и с индивидуалните им потребности, както и медицинското лице в центъра да бъде запознато с психосоматичното им състояние. Децата, чиито близки поддържат контакт с тях, да бъдат настанени в близост до местоживеенето им. В отговор МТСП изрази становище, че ще бъдат организирани и проведени допълнителни срещи между отделите за закрила на детето, ДМСГД и услугите, където ще бъдат настанени децата, с цел подготовката им за извеждане при спазване на законодателството и противоепидемичните мерки. При идентифицирана потребност от специализирана медицинска експертиза ще бъде сформиран екип от специалисти на национално ниво – детски психиатър, невролог, травматолог, педиатър и др.

Независимо от препоръката на НПМ, в периода 23.12.2020 г. до 31.12.2020 г. е започнал процесът на извеждане на деца от последно функциониращите 8 ДМСГД в оставащите 4 ДМСГД в гр. Варна, гр. Плевен, гр. Стара Загора и гр. Кърждали.

Резултати от проведени внезапни проверки на НПМ на 18.01.2021 г. и 22.01.2021 г. в Домове за медико-социални грижи за деца гр. Плевен и гр. Стара Загора:

В ДМСГД – гр. Плевен НПМ установи, че на 21.12 и 22.12.2020 г. са настанени пет деца от ДМСГД – гр. София и пет деца от ДМСГД – гр. Благоевград. Заповедите за настаняването им са издадени на 14.12.2020 г. от съответните дирекции Социално подпомагане. По данни на директора на ДМСГД – гр. Плевен, екипите на дома не са имали възможност в такъв кратък срок да се подготвят за посрещане на децата и да осъществят опознавателни срещи с тях. На 15.01.2021 г. още две деца са преведени от ДМСГД – гр. София.

В оценката на индивидуалните потребности на детето К. А. Н., на 5 г., е отбелязано, че родителите поддържат непрекъснат контакт с него. Детето е с диагноза: Епилепсия – Grand mal припадъци, ДЦП, Микроцефалия, Анемия, Хипотрофия, Дълбока умствена изостаналост. Също така, детето Г. Г. К., на 8 г., поддържа контакти с родителите си. Детето е с диагноза: ДЦП – Спастична квадрипареза – тежка степен, Симптоматична епилепсия, Микроцефалия, Дълбока умствена изостаналост, Гастростома, Хипотрофия. Родителите на едно от тези децата дори са го придружавали от Благоевград до настаняването му в ДМСГД – гр. Плевен. Като се има предвид, че родителите на тези деца живеят в гр. Петрич и в гр. Кюстендил, преместването на децата им в гр. Плевен силно ще затрудни поддържането на семейните им контакти, което нарушава правата на децата.

Има деца, които са били настанени във втората половина на 2020 г. в ДМСГД – гр. София и след няколко месеца са изведени в ДМСГД – гр. Плевен. Като пример може да се посочи детето С. М. Б., което на 28.11.2020 г. е претърпяло оперативно лечение в УМБАЛСМ Пирогов – гр. София след установена контузия на мозъка и на 08.12.2020 г. е настанено в ДМСГД – гр. София със заповед на Дирекция „Социално подпомагане“. На 21.12.2020 г., с нова заповед, е преместено в ДМСГД – гр. Плевен. В заповедта за настаняване е посочено, че детето е временно настанено в дома, без да е посочен срок. Така, в рамките на две седмици, детето е преместено в две институции и според заповедта на Дирекция „Социално подпомагане“ е възможно да бъде преместено в трета.

В оценката на индивидуалните потребности на две от децата, настанени от ДМСГД – гр. София в ДМСГД – гр. Плевен е отбелязано децата да бъдат настанени в Центрове за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания. Въпреки това, те са настанени временно в ДМСГД.

По време на проверката екипът установи, че са изведени единадесет деца и от ДМСГД – гр. Плевен в периода от 23.12.2020 г. до 15.01.2021 г. По данни на директора децата не са били подготвени за извеждане. Десет от тях, които също са с тежки форми на увреждания, са настанени в Центрове за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания (ЦНСТДМУ), чиито екипи не са били подготвени за приемане на децата и не са били запознати с диагнозите им.

Детето Й. Б. Й., на 3 г., с диагноза: Синдром на Корнелия де Ланге, Тежкостепенна пулмонална стеноза – състояние след ангиовалвулопластика, Лека към умерена Пулмонална инсуфициенция, Междупредсърден дефект – тип секундум, Ниско тегло при раждането, Дълбока умствена изостаналост поддържа контакти с родителите си, които са от гр. Шумен. Независимо от това, детето е настанено в ЦНСТДМУ – гр. Ямбол, което затруднява контактите с родителите му и нарушава правата му.

Също така има деца, изведени от ДМСГД – гр. Плевен, на възраст под 3 г., които са настанени в ЦНСТДМУ, чиито профил за настаняване е за деца и младежи от 3 г. до 21 г. възраст.

Екипът на НПМ проведе разговор с ръководителя на ЦНСТДМУ – гр. Габрово, тъй като пет деца от ДМСГД – гр. Плевен са преместени там. Установи се, че към документацията на децата не е приложена оценката на индивидуалните потребности, което възпрепятства запознаването на персонала с нуждите на децата.

В ДМСГД – гр. Стара Загора НПМ установи, че на 29.12. 2020 г. са настанени пет деца от ДМСГД – с. Бузовград. Заповедите за настаняването им са издадени на 14.12.2020 г. от Дирекция „Социално подпомагане“ гр. Казанлък. По данни на директора на ДМСГД – гр. Стара Загора, той е изпратил предварително екип, който да се запознае със здравословното състояние на децата, както и осъществяване на опознавателни срещи между екипа и децата. На 29.12.2020 г. по време на извеждането на децата от ДМСГД – с. Бузовград, от ДМСГД – гр. Стара Загора са изпратени пет екипа със специализиран транспорт, които да приемат децата. По време на проверката НПМ се срещна с тях, които бяха видимо спокойни.

По време на проверката екипът установи, че са изведени две деца с диагнози: Тризомия 21 и Детска церебрална парализа от ДМСГД – Стара Загора на 21.01.2021 г. в ЦНСТДМУ – Габрово. По данни на директора децата не са били подготвени за извеждане. Екипи на ЦНСТДМУ – Габрово не са посещавали предварително децата за да се запознаят с тях и със здравословното им състояние.

Също така, в институцията на омбудсмана постъпи сигнал от управителя и психолога на ЦНСТДМУ – Русе за настанено дете на 3 г. 8 м. с увреждане, което е временно преместено от гр. Добрич в ЦНСТДМУ – Русе. Това е причинило голяма травма на детето, защото баба му и дядо му, които се грижат за него, живеят в гр. Добрич. Поради неотложна оперативна интервенция на бабата, детето е трябвало да бъде временно настанено в ЦНСТДМУ до възстановяване на жената. Независимо, че в гр. Добрич има четири ЦНСТ за деца с увреждания, и че следващият най-близък град е Варна, където има шест социални услуги за деца с увреждания за 72 деца, Дирекция „Социално подпомагане“ гр. Добрич настанява детето 210 километра разстояние от родния му град. Това изцяло възпрепятства детето да бъде посещавано от близките му.

Критични констатации

Независимо, че е стартирал последният етап от процеса на деинституционализация на грижата за деца, свързан с домовете за медико-социални грижи, е недопустимо преместването на деца с много тежки форми на увреждания в различни институции в рамките на кратки срокове и в условията на пандемия.

Основни препоръки

  • Да се спазват принципите на деинституционализация при извеждането на деца и възрастни в алтернативни услуги;
  • Децата и пълнолетните лица, които в процеса на деинституционализация предстои да бъдат изведени, да бъдат предварително подготвени за извеждането им;
  • Екипите и медицинското лице в местата, където ще бъдат преместени децата и пълнолетните лица, да се запознаят предварително с индивидуалните им потребности;
  • Децата и лицата, чиито близки поддържат контакт с тях, да бъдат настанени възможно най-близко до местоживеенето им.

източник

Хареса ли Ви статията? Ако да, подкрепете нашата кауза за правозащитна журналистика

Marginalia

Marginalia е интернет сайт за анализи, коментари и новини в областта на правата на човека. Пространство от съмишленици. И още.