Кой се страхува от машинното гласуване

 

Машинното гласуване беше предложено от „Има такъв народ“ и беше подкрепено от БСП, „Демократична България“ и „Изправи се! Мутри, вън!“ ДПС и ГЕРБ гласуваха против. На следващите избори в секции в страната с 300 и повече избиратели ще се гласува само с машини.   Изключения ще се допускат и бюлетини ще бъдат отпечатвани. Те ще се ползват само при непредвидени външни обстоятелства, когато машинното гласуване се окаже невъзможно.

Всеобщото избирателно право е част от политическите права на гражданите, а неговото стриктно и неограничено осигуряване от страна на държавите стои в основата на демократичните принципи. Стандартите за неговото прилагане са подробно заложени в множество международни и национални нормативни актове, сред които са Международният пакт за граждански и политически права, Европейската конвенция за защита правата на човека (Конвенцията) и Конституцията на Република България. В своята практика Европейският съд по правата на човека приема, че отнемането по един или друг начин на възможността на определена социална група граждани свободно да упражнят правото си на глас, по същество представлява лишаване от граждански права и е несъвместимо с принципите на Конвенцията.

С развитието на технологиите се развива и самият обществен живот, като всеобщото избирателно право не прави изключение

Поради тази причина, към момента, по – голямата част от държавите в световен мащаб използват някаква форма на електронно гласуване по време на избори и референдуми. Любопитен факт е, че форма на електронно гласуване е въведена за първи път през 1964 г. в Ориндж Каунти, Калифорния, САЩ чрез използване на системи за оптично сканиране.

Най – разпространените в наши дни машини за гласуване са електронните системи за директно записване (DRE), които се приемат и като най – надеждните както по отношение на сигурността, така и по отношение на възможността да бъдат използвани свободно от всички гласоподаватели. Именно с този тип машини разполага и България, като използваните на 4 април 2021 г. по време на парламентарните избори имаха техническа възможност за принтиране на подадения глас, преодолявайки по този начин един от малкото недостатъци на този тип машини, а именно опасността от невъзстановимо изтриване на събраната информация. Освен това, тази опция предоставя допълнителна сигурност, в случай на неправомерна намеса в софтуера за автоматично преброяване, тъй като позволява и механично такова на база принтираните гласове.

Всъщност, машинното гласуване притежава много повече предимства, отколкото недостатъци.

Масовото му използване се наблюдава в държави, в които често възникват съмнения относно честното провеждане на изборите.

Поради напредването на новите технологии и внедряването им във всички сфери на обществения живот, електронното гласуване не може да остане извън обхвата на работата на международните организации на държавите, както и на европейските институции.

Сред най – важните актове в сферата на спазването на основните политически права на гражданите е Препоръка CM/Rec(2017)5 на Комитета на министрите на Съвета на Европа до държавите членки относно стандартите при електронно гласуване.

Според тази препоръка, при въвеждането на електронно гласуване следва да се осигури възможност за всеобщо, свободно, равно и тайно упражняване на активното избирателното право. Това става, на първо място, чрез въвеждане на устройства, които са лесни за използване и разбиране от всички избиратели и позволяват самостоятелно използване от хора с увреждания. На второ място, необходимо е конкретните устройства да позволяват уникална идентификация на избирателя с възможност той/тя да бъде безпогрешно отличен/а от останалите. На трето място, при използването на електронно гласуване, необходимо е на избирателя да бъдат осигурени автентични бюлетини, както и автентична информация относно изборния процес. На четвърто място, необходимо е използваните устройства да имат опция за потвърждаване на подадения глас преди неговото записване. На пето място, сред стандартите приложими към електронното гласуване е конкретният метод да позволява уведомяване на избирателя, ако е попълнил невалидна бюлетина. На следващо място, избирателят трябва да получава потвърждение от системата, когато гласът му е успешно подаден и изборният процес за него е приключил.

По отношение на осигуряването за възможност за тайно гласуване

електронният вот трябва да бъде организиран така, че да дава гаранции за спазване на тайната на подадения глас във всички фази на гласуването

Освен това, необходимо е системата за електронно гласуване да не предоставя на избирателя данни относно съдържанието на вота на трети лица.

Използваните в България на 4 април 2021 г. по време на редовните парламентарни избори машини, представляващи електронни системи за директно записване, изцяло отговарят на международните стандарти, които следва да се спазват при въвеждане на електронно гласуване.

Тези машини са изключително лесни за използване, тъй като гласуването става в три стъпки – поставяне на карта, избор на политическа сила и потвърждаване на подадения глас. Интерфейсът не представлява нищо повече от точно възпроизвеждане на хартиената бюлетина на екран. Поради това притесненията на някои правозащитници, че въвеждането на преимуществено машинно гласуване въвежда и скрит образователен ценз е напълно неоснователно. Това е така, най – малкото поради факта, че както за гласуване с традиционната хартиена бюлетина, така и за електронно гласуване е необходимо избирателят да бъде грамотен, за да може да прочете за коя политическа сила подава гласа си. Дали самото отбелязване ще стане чрез поставяне на „X” в квадратче с химикал или чрез еднократно натискане на „тъч-скрийн“ на машина е без значение. Дори във втория случай значително се намалява възможността за подаване на невалиден глас, за разлика от обикновеното задраскване при хартиената бюлетина. Това, което, обаче, електронните системи за директно записване могат да препятстват или поне значително да намалят е купеният вот на малограмотните или неграмотните избиратели, гласуващи с хартиена бюлетина по схемата с дървените клечки.

Промените в Изборния кодекс, въвеждащи преимуществено машинно гласуване отчитат факта, че все пак е

възможно електронните системи за директно записване да създадат неотстраними технически проблеми

както се случи в някои областни центрове по време на редовните парламентарни избори на 4 април 2021 г. Именно, поради тази причина се въвежда възможност за гласуване с хартиена бюлетина в подобни случаи.

Според гласуваните промени, гласуване с хартиена бюлетина ще се допуска и в по – малките секции (с по – малко от 300 избиратели), при гласуване с подвижна избирателна кутия, както и при гласуване в социални домове, лечебни заведения, български плавателни съдове и секции в чужбина, за които са подадени не по – малко от 300 заявления. Поради това притесненията, че няма да се осигури възможност за гласуване на избирателите в отдалечените села също остават напълно неоснователни.

Действително, когато в развиващи се демокрации като българската, възникват множество, често основателни съмнения относно честното и прозрачно провеждане на изборния процес, нормално е да разчита повече на обективния подход чрез използване на машини, отколкото на субективния човешки фактор, при който при броенето на подадените бюлетини могат да се допускат сериозни грешки, както и да се подмени вота изцяло – нещо, което машините не позволяват в такава степен.

Не съществува възможност за пълно изключване на потенциално манипулиране на изборите

или чрез намеса в софтуера на машините, или чрез подставени лица в изборните секции и подмяна на вота. Във всички случаи, обаче, в едно демократично общество абсолютизирането на един метод за сметка на друг не може да доведе до достатъчно ефективно спазване на политическите права на гражданите. Поради това е необходимо да се търси баланс чрез използване на необходими и пропорционални мерки, отговарящи на установените международни стандарти за осигуряване на всеобщо, свободно, равно и тайно избирателно право. С въвеждането на приоритетно машинно гласуване с допустими и разумни изключения и достатъчни гаранции за сигурността, тези стандарти се постигат изцяло.

 

Хареса ли Ви статията? Ако да, подкрепете нашата кауза за правозащитна журналистика