Разрушаването на незаконни жилища в ромските махали

„Маргиналия“ публикува пълното съдържание на доклада „Разрушаването на незаконни жилища в ромските махали: Устойчиво решение за ромската интеграция или проблем на дискриминация на ромите в България“, изготвен от адвокатите Даниела Михайлова и Александър Кашъмов по поръчка на Института за европейски политики на „Отворено общество“.

Разрушаването на незаконни жилища в ромските махали: Устойчиво решение за ромската интеграция или проблем на дискриминация на ромите в България?

Roma Evictions and Demolations of Roma Houses. A Sustainable Solution for Roma Integration
or a Problem of Roma Discrimination in Bulgaria?

Докладът представя резултатите от изследване на законодателството и практиките за премахване на незаконните ромски постройки в България с фокус върху обособените ромски квартали. В изследването е включен преглед на правната уредба, на международните и европейски норми за защита от дискриминация, ратифицирани от България, както и проучване на практиките за премахване на незаконни жилища чрез преглед на Публичния регистър на ДНСК. Проучването е представително за всички общини в България и е съчетано с теренна работа и конкретни казуси.

Авторите на доклада стигат до извода, че практиките за разрушаване на единствени жилища на роми дават доказателства за дискриминация на етническа основа и за нарушаване на правата на засегнатите. Според тях е неточно твърдението на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ), че „сравнително малка част от премахнатите незаконни строежи попадат в обособени ромски махали“. Заповедите за премахване са 6080, но що се отнася до жилищните сгради от тях, 500 от общо 514 са единствени жилища на роми, което е над 97%.

В доклада се прави заключението и че няма правна уредба за защита на засегнатите при нарушаване на основните им права за адекватно жилище и не им се дава възможност да се обърнат към съда, ако правата им са нарушени. Сред основните изводи в него е и че има нарастване на антиромските настроения и действия, а евикции на ромски семейства се извършват усилено в контекста на местни избори. Според авторите на доклада няма адекватни практически политики за подобряване на жилищната ситуация на ромите, въпреки целите, заложени в Националната стратегия за интеграция на ромите в България. Те констатират, че практиките на евикции и разрушаване на къщи в ромските махали не само че не допринасят за трайно решение на жилищните проблеми на ромите, но и ги обострят.

За да се преодолеят тези проблеми, докладът препоръчва в обозримо бъдеще да се извърши законодателна промяна. Тази промяна се вижда в две посоки. Първата е да се узаконят тези единствени жилища на роми, които са достатъчно здрави, и да се прави разлика между незаконните постройки за жилищни и за нежилищни нужди. Втората е в българското законодателство да се инкорпорира международно-правната защита на хора, чиито жилища са принудително разрушени или те са принудително изведени от тях.

Според авторите на доклада проблемът може да се ограничи и с налагането на моратуриум върху вече издадените заповеди за разрушаване на единствени жилища по-строг контрол, със съдействието на неправителствени организации, върху изграждането на нови незаконни жилища. Те смятат, че е необходимо да се изработи адекватна Национална комуникационна стратегия за промяна на негативните нагласи към ромите и да се предприемат действия за изпълнение на решенията на Европейския съд по правата на човека срещу България, отнасящи се до защитата на роми в случаите на заплаха от премахване на едиствените им жилища.

Хареса ли Ви статията? Ако да, подкрепете нашата кауза за правозащитна журналистика

Marginalia

Marginalia е интернет сайт за анализи, коментари и новини в областта на правата на човека. Пространство от съмишленици. И още.