Активните граждански организации оценяват предлаганите от “Обединени патриоти”промени в ЗЮЛНЦ за дискриминационни и репресивни

Споделете статията:

Огромното мнозинство от активните граждански организации в България отхвърлят предлаганите от група депутати от „Обединени патриоти“ промени(виж тук) в Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ) и ги определят като дискриминационни, репресивни и  антиевропейски по дух и съдържание. Това става ясно от проучване сред близо 400 неправителствени организации, проведено през месеците август и септември 2020 г. от Фондация „Институт Отворено общество – София“ и Фондация „Работилница за граждански инициативи“ по повод  внесения в 44-то Народно събрание на 1 юли 2020 г. от група народни представители от ПГ „Обединени патриоти“ Законопроект за промени в Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ). Данните не са представителни за всички регистрирани ЮЛНЦ, но отразяват мнението на значителен брой от активните неправителствените организации с актуален профил в Информационния портал за неправителствените организации в България (www.ngobg.info) и/или с регистрация в Електронната система за подаване и управление на проекти (ЕСПУП) за участие в програма Фонд Активни граждани България (Active Citizens Fund) по Финансовия Механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г..

Близо 78% от анкетираните представители на неправителствени организации заявяват, че ако бяха народни представители биха гласували против внесения законопроект. Едва около 9% биха го подкрепили, а близо 13%  биха се въздържали. Над 70% от анкетираните не одобряват съдържащото се в законопроекта предложение за създаване на специален регистър към Министерство на финансите на регистрираните в обществена полза неправителствени организации, получили над 1000 лева от чужда държава, чуждестранно юридическо или физическо лице с изкл. на средствата от ЕС. Мнозинството от организациите считат внесения законопроект за дискриминационен (76%) и ограничаващ правото на сдружаване (70.4%). 73% от анкетираните организации също така са на мнение, че предлаганият законопроект е антиевропейски по дух и съдържание. Категорично на обратното мнение са едва 5.6% от запитаните.

Според 77% от анкетираните законопроектът представлява опит за репресия срещу неправителствените организации, регистрирани в обществена полза.  Това твърдение се подкрепя и от близо 60% от организациите, регистрирани в частна полза, които са взели участие в проучването. Общо 75.5% са на мнение, че ако предложеният Закон за изменение и допълнение на ЗЮЛНЦ бъде приет, той би дискриминирал по неоправдан начин получаващите финансиране от чужбина организации в обществена полза спрямо такива в обществена и в частна полза, получаващи финансиране единствено от български източници и от ЕС, включително през различни министерства, за които подобни изисквания не се предвиждат.

Делът на организациите, според които целта на Законопроекта е постигането на повече прозрачност в гражданския сектор е едва 19.7%, докато 75.2% не са съгласни с подобно твърдение. Според мнозинството от анкетираните нивото на прозрачност и на регулаторните изисквания към гражданските организации  е достатъчно високо и към момента – съответно 78.3% и 86.2% подкрепят тези твърдения. В същото време над 87% от анкетираните не са съгласни с твърдението, че държавата има добра политика за насърчаване на функционирането на неправителствените организации и не считат, че държавата предоставя финансова подкрепа за тяхното  съществуване и укрепване. Едва 5.6% от анкетираните организации са на обратното мнение. Според 86% от респондентите евентуалното приемане на предлаганите промени в ЗЮЛНЦ ще въведе недопустимо висок праг на лична отговорност на членовете на управителните органи на организациите, регистрирани в обществена полза, която не е пропорционална на оказваната от страна на държавата подкрепа – както финансова, така и по отношение на създаване на благоприятна среда за функциониране на гражданския сектор.

Проучването показва също така, че евентуалното приемане за Законопроекта се възприема от 42% от всички анкетирани организации като риск за продължаване на съществуването им. В същото време 60%  от анкетираните организации са съгласни с твърдението, че ако подобен законопроект бъде приет, това ще ги лиши от членове на управителните им органи.

Проучването е проведено в периода 7 август  12 септември 2020 г. от екип на Фондация „Институт Отворено общество – София“ и Фондация „Работилница за граждански инициативи“. Анкетата е изпратена до юридическите лица с нестопанска цел (неправителствени организации), които разполагат с актуален профил в Информационния портал за неправителствените организации в България (www.ngobg.info) и/или са регистрирани в Електронната система за подаване и управление на проекти (ЕСПУП) за участие в програма Фонд Активни граждани България (Active Citizens Fund) по Финансовия Механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г. В анкетата са взели участие общо 410 неправителствени организации (49.6% от всичко организации, до които е изпратена). 85.9% от тях са отговорили на всички въпроси, включени в анкетата, 14% са отговорили частично на въпросите. Сред попълнилите анкетата организации най-голям дял имат организациите, работещи в сферата на образованието (35%), следвани от работещите в сферата на социалните услуги и здравеопазването (23%) и на тези, работещи в сферата на регионалното и местното развитие (23%). Проучването е финансирано със собствени средства на провелите го организации.

Пълните резултати от проучването се очаква да бъдат публикувани през месец октомври.

Хареса ли Ви статията? Ако да, подкрепете нашата кауза за правозащитна журналистика

Споделете статията:
Avatar

Marginalia

Marginalia е интернет сайт за анализи, коментари и новини в областта на правата на човека. Пространство от съмишленици. И още.