Европейската комисия оцени приноса на гражданското общество за защита правата на децата

Заместник-председателят на Европейката комисия по „Демокрация и Демография“ Дубравка Шуица изпрати писмо от името на Европейската комисия към Национална мрежа за децата и всички над 70 организации по повод техния апел за защита на правата на децата в България във връзка с предлаганите промени в Закона за закрила на детето от ВМРО.

На 10 декември, 2020, Национална мрежа за децата заедно със 70 граждански организации в България изпратиха тревожен сигнал до 13 европейски и международни институции по повод атаката срещу правата на децата в предложенията на ВМРО за изменения на Закона за закрила на детето. Грубото погазване на правата на децата и противопоставяне на едни родители срещу други родители нарушава редица международни актове, както и българското законодателство. По предлагания законопроект има вече редица отрицателни становища от Омбудсман на Република България, Върховния касационен съд, Министерство на правосъдието, Уницеф, Висшия адвокатски съвет, Държавната агенция за закрила на детето и др.

„Въпреки, че Европейската комисия не коментира законопроекти на политически партии, бих искала да подчертая, че действията на ЕС по правата на детето се ръководят от Хартата на основните права на ЕС, която е приложима за институциите на ЕС, на държавите-членки при прилагането на правото на ЕС. Всички политики на ЕС, които имат въздействие върху децата, трябва да бъдат разработени в съответствие с най-доброто в полза на детето. Действията на ЕС в тази област се ръководят и от международните стандарти за правата на човека, като Конвенцията на ООН за правата на детето, която всички държави-членки на ЕС са ратифицирали. Благодарим Ви за ангажимента за насърчаване и защита на правата на децата!“, пише в отговор г-жа Дубравка Шуица.

В писмото се посочва необходимостта от цялостен и интегриран подход към закрилата на децата, за да се гарантира, че системите отговарят на нуждите на всички деца „През 2021 година Европейската комисия ще приеме Стратегия на ЕС за правата на детето, която да насърчи държавите-членки на ЕС да приемат или засилят стратегиите си и да фокусират политиките за правата на детето и ще предложи действия за укрепване на интегрираните системи за закрила на детето в рамките на Европейския съюз.“ – се посочва още в писмото на Дубравка Шуица. България вече втора поредна година няма Стратегия за детето, която беше оттеглена от министър-председателя Бойко Борисов в следствие на дезинформация и пропагандни атаки от страна на ВМРО и други крайни религиозни организации в страната.

Липсата на Национална стратегия за детето е в противоречие на Закона за закрила на детето и възпрепятства изпълнението на държавните политики в областта на детското здравеопазване, образованието, правосъдието и закрилата на децата. Тази година ще имаме Стратегия за детето на европейско ниво, но такава липсва в България, което поставя нашите деца в неизгодна позиция спрямо деца в целия Европейски съюз“ – коментира Георги Богданов – изпълнителен директор на Националната мрежа за децата.

източник

Хареса ли Ви статията? Ако да, подкрепете нашата кауза за правозащитна журналистика

Marginalia

Marginalia е интернет сайт за анализи, коментари и новини в областта на правата на човека. Пространство от съмишленици. И още.