Интеркултурното образование в Наредбата 13 на МОН е в „окастрен” вариант

Споделете статията:

Министерството на образованието и науката публикува за обществено предложения за изменения на Наредби №10 и №13 съответно за Организация на дейностите в училищното образование и за  Гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование. Предложените промени не са фундаментални (в Наредба 13 са по-скоро козметични),  но касаят важни елементи  особено в Наредба 10), а също така индикират тенденции в политиките на МОН, съобщават от Център за междуетническа толерантност Амалипе.http://amalipe.com/index.php?nav=news&id=3332&lang=1

Повечето от предложните в Наредба 10 промени се отнасят преди всичко до големите градове и училищата с много ученици. От тях е видно желанието на МОН да продължи политиките за ограничаване на свръх-концентрацията на ученици в определени училища, за преминаване към едносменен режим и целодневна организация  с цел да се подпомогне качеството на образование, като в същото време етапите бъдат съобразени с възможностите и исканията на местната власт.

Предложено е задължителното осигуряване на целодневно обучение за ученици от 1 до 7 клас, когато плановият прием на ученици надхвърля броя на учениците, регистрирани по адрес в района на училището – т.е. когато се предполага, че в училището ще бъдат приети и ученици извън непосредствения му район. Предложеният текст съдържа определена условност: директорът трябва да представи на началника на РУО информация как ще подсигури целодневна организация до 7-ми клас и обезпечаване на полудневната организацията на учебния ден преди обяд, след което да се съобрази с мнението на РУО. В същото време началникът на Регионалното управление има възможност да издаде различни становища в зависимост от различните ситуации.

Предвижда се да отпадне и фиксираният срок до 2020-2021 година за преминаване изцяло на едносменен режим във всички училища. Това се налага поради различите проблеми около създаване на нужните условия – особено в големите общини. Всеки директор на училището ще трябва да разработи план и заедно с общината да определят кога полудневната организация на учебния ден ще започне да се осъществява преди обяд. До 15 декември 2018 година всяка община представя на министъра на образованието и науката за утвърждаване плановете.

За родителите от София са особено важни предложените изменения, които да улеснят приема на ученици в 1. клас които имат по-големи братя и сестри (до 12 г.) в училището, в което кандидатстват, като те ще се разпределят автоматично в 1 група по район, независимо какъв е настоящият им адрес. Така ще се преодолее завареното положение след въвеждането на принципа на райониране и уседналост деца от едно семейство да попадат в различни училища, след като семейството наскоро е сменило адреса си.

За всички родители ще бъде облекчение предложението да отпадане изискването при кандидатстване за прием в V или в VIII клас да се представят копия на документи, като свидетелството за основно образование и др.. Тази информация ще се обменя служебно между институциите, предлага МОН в Наредба №10 за организацията на дейностите в училищното образование. Това облекчение ще важи и при преместване на ученик от едно училище в друго. Родителят ще подава само заявление в училището, в което желае да бъде записан ученикът. Директорите на двете училища ще се информират взаимно по служебен път, като документите – удостоверение за преместване и др. ще се изпращат служебно. Така родителят ще бъде облекчен от несвойствената роля да посредничи в комуникацията между двамата директори, а също така ще бъде намалена до минимум  възможността на единия директор да възпрепятства  преместването.

Най-късно до 20 септември директорите на училищата, реализирали държавен план-прием ще трябва да информират училищата, в които са се обучавали учениците през предходната учебна година. В практически план това означава, че основните училища ще получат пълна информация колко от техните възпитаници са продължили в средна степен и в кои училища.

Друга по-съществена промяна е ограничението за продължителността и времето за организиране на туристическите пътувания като детски лагери, екскурзионно летуване, походи, училища сред природата, ски ваканции и други екскурзии. Те ще могат да се организират от туроператорите – след договор с училището – по време на ваканциите и почивните дни, а през учебно време – за не повече от 3 учебни дни, за да не се отразява на качеството на обучението.

Изискването може да създаде практически проблеми в училищата, изпълняващи проекти по ОПНОИР, тъй като Управляващият орган не позволява договори с учителите през уикендите, което прави възможни екскурзии най-вече през ваканциите – освен ако Агенция ОПНОИР не пренае и договорите през почивните дни.

Предложението към Наредба №13 прави козметични промени в разпределението и броя на педагогическите ситуации и часовете по изброените теми, като допълнително вкарва и темата за електронно управление и медийна грамотност, обобщават от организацията.

Според Амалипе тази така важна интердисциплинарна наредба е твърде несъразмерна спрямо отделните си части. Относно интеркултурното образование Наредбата бе одобрена в „окастрен” и слаб вариант, значително по-неработещ от варианта, предложен от работната група с участието на учители и НПО.

От Центъра за междуетническа толерантност “Амалипе” настояват за необходимостта от сериозна промяна в тази част на Наредба 13. От организацията предлагат анализ на силните и слабите страни на Наредба 13 по отношение на интеркултурното образование.

 

 

Хареса ли Ви статията? Ако да, подкрепете нашата кауза за правозащитна журналистика

Споделете статията:
Avatar

Marginalia

Marginalia е интернет сайт за анализи, коментари и новини в областта на правата на човека. Пространство от съмишленици. И още.