Кръгла маса за антиромския расизъм с академични участници и активисти

Онлайн събитие организирано от Асоциация Интегро посветено  на антиромския расизъм, с фокус върху речта на омразата към ромите в онлайн пространството се провежда днес. Националната кръгла маса се изпълнява от консорциум, обединяващ 11 организации от различни европейски страни и се стреми да повиши обществената и институционална информираност и реактивност спрямо неблагоприятния ефект на антиромския расизъм за приобщаването и фактическото равноправие на ромите в обществото.

Според Агенцията за основните права 1 от 3-ма роми е жертва на тормоз, а 20% от неромите не биха искали да имат колега ром. Както е посочено от ЕК (2017), антиромският расизъм надхвърля правната концепция за дискриминация. По същество антиджипсизмът е основната причина за изключването на ромите. Той има много различни измерения и проявления, включително речта на омразата в публични, медийни и политически наративи, изразените стереотипи, престъпленията от омраза, дискриминацията в училище, заетост, здравеопазване и жилищно настаняване и структурният антиромски расизъм.

Европейският Парламент (в резолюциите си от 2015 г., 2017 г., 2019 г. и 2020 г.), ЕК (в
нейните годишни Съобщения между 2015 г. и 2019 г. и Заключенията й от 2018 г.),
Съветът (в неговата Препоръка от 2013 г. и Заключенията от 2016 г.) и Съветът на Европа признават антиромския расизъм като бариера за приобщаването и следователно важността на борбата с него.

В контекста на разработването на Националната стратегия на България за приобщаване и
участие на ромите, организаторите считат за особено необходимо провеждането на открит разговор между отговорните институции и гражданското общество относно конкретните измерения на антиромския расизъм, както и намеренията за адресиране на този феномен чрез бъдещата стратегия.

В рамките на кръглата маса ще бъдат представени  прояви, въздействие и следствие от
антиромския расизъм. Ще се разисква как антиромският расизъм спъва преодоляването на социалното изключване, бедността и дискриминацията на ромите и обрича всички добри намерения за включващи политики  на провал.

Панелисти на кръглата маса ще бъде представители на Националната Контактна Точка за
ромите, които са отговорни за планирането, изпълнението и мониторинга на бъдещите
приобщаващи политики и мерки за ромите, както и представител на Комисия за защита от
дискриминация.

В Кръглата маса участват представители на академичната общност, представители на граждански организации, членове на НК ИНТЕЛЕКТ, ПРК, НМЗМ и други.

Хареса ли Ви статията? Ако да, подкрепете нашата кауза за правозащитна журналистика

Marginalia

Marginalia е интернет сайт за анализи, коментари и новини в областта на правата на човека. Пространство от съмишленици. И още.