Правителствен документ обещава гласът на хората с увреждания да се чува

На днешното си заседание се очаква правителството да приеме Национална стратегия за хората с увреждания до 2030 година, съобщава БНР.

По данни на Евростат от 2017 г. – 19% от българите обявяват наличието на здравословни проблеми, което затруднява обществената им активност. Според статистиката 45% от българите над 65 г. имат трайни увреждания. При хората над 75 г. – 6 от 10 други имат подобни проблеми.

Визията на Националната стратегия за хората с увреждания 2021-2030 г. се дефинира като: „осигурени условия и възможности за социално приобщаване на хората с увреждания в Република България във всички сфери на обществения живот чрез целенасочен, последователен и интегриран подход с цел подобряване на качеството на живот и преодоляване на риска от изолация.

България към 2030 г. изпълнява националните ангажименти, произтичащи от изискванията на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания, като гаранция за пълноценното и равноправно упражняване на правата на човека и основните свободи от страна на хората с увреждания и недопускане на дискриминация по признак „увреждане”.

В Националната стратегия са определени четири стратегически цели. Реализирането на стратегическите цели е предвидено посредством целенасочени политики и интервенции. Предвидено е тези цели да се реализират чрез мерки, групирани в седем взаимосвързани и интегрирани приоритети със съответните очаквани резултати от изпълнението.

Предлага се Стратегията да се изпълнява до 2030 г. чрез планове за действие. Проследяването на напредъка по изпълнение на целите и мерките от Стратегията и постигането на дефинираните очаквани резултати ще се извършва въз основа на набор от дейности и ключови индикатори. Наблюдението и оценката в процеса на изпълнение на стратегическите цели ще се извършва от Министерството на труда и социалната политика на базата на получената информацията от ресорните министерства, институции и организации. Резултатите от наблюдението ще се представят в доклади и внасят за одобрение от Министерския съвет.

Гласът на хората с увреждания ще продължи да се чува през целия процес на наблюдение и изпълнение. Стратегията е жив документ, а техният принос ще бъде търсен непрекъснато.

Хареса ли Ви статията? Ако да, подкрепете нашата кауза за правозащитна журналистика

Marginalia

Marginalia е интернет сайт за анализи, коментари и новини в областта на правата на човека. Пространство от съмишленици. И още.