Промени в Закона за бежанците за непридружените малолетни

Депутатите приеха на второ четене изменения в Закона за убежището и бежанците. Чрез промените се изменя концепцията за „сигурна трета държава“, като се предвижда произходът на чужденец от такава държава да е основание за отхвърляне на молбата за предоставяне на международна закрила. В тази връзка се осигуряват необходимите процедурни гаранции за изследване на връзката между чужденеца и третата сигурна държава, чрез индивидуална проверка на сигурността в държавата на съответния кандидат и задължението за надлежно информиране на кандидата относно процедурата за предоставяне на международна закрила.

Въвежда се възможност за възобновяване на производството по разглеждане на молбата за международна закрила в деветмесечен срок от прекратяването му и се осигурява представителство на непридружените малолетни и непълнолетни деца чужденци при осигуряване на принципа за най-добрия интерес на детето.

Народното събрание приема измененията, които предвиждат непълнолетни, искащи международна закрила у нас, да бъдат представлявани от специализиран адвокат от регистъра на Националното бюро по правна помощ и неговият ангажимент ще приключва до настаняването на лицето при негов родител, настойник или попечител.

В териториалните поделения на Държавната агенция за бежанците се осигуряват необходимите условия на прием за малолетни и непълнолетни чужденци, търсещи международна закрила. Държавната агенция за закрила на детето ще наблюдава и контролира условията на прием на малолетните и непълнолетните чужденци и недопускането на прояви на физическо и психическо насилие, жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание, приеха депутатите. Когато възникне основателно съмнение, че чужденецът не е малолетен или непълнолетен, интервюиращият орган назначава експертиза за установяване на възрастта му след предварителното информирано съгласие на чужденеца или на неговия представител. Отказът на чужденеца да му бъде извършена експертиза не може да бъде самостоятелно основание за отхвърляне на молбата му за международна закрила.

Решенията за отказ за събиране със семейството, за предоставяне на статут на бежанец и на хуманитарен статут, както и за отнемане на временна закрила може да се обжалват в 14-дневен срок от връчването им пред административния съд по настоящ адрес от регистрационната карта на чужденеца.

по материали от медиите

 

 

Хареса ли Ви статията? Ако да, подкрепете нашата кауза за правозащитна журналистика

Marginalia

Marginalia е интернет сайт за анализи, коментари и новини в областта на правата на човека. Пространство от съмишленици. И още.