Три правозащитни организации внасят иск в Съда на Европейския съюз срещу Европейската комисия

За първи път в историята три правозащитни организации в сферата на уврежданията предизвикват съдебна процедура срещу Европейската комисия поради отказ да бъде спряно инфраструктурно финансиране от ЕС, което България ще използва за изграждане на институции за хора с увреждания. Дело № T-613/19, внесено в Съда на Европейския съюз в Люксембург оспорва Решение на Европейската комисия да не спре финансиране от ЕС за България, се казва в съобщение до медиите.

По-рано през годината Европейската мрежа за независим живот (ЕМНЖ), фондация „Валидити“ (Валидити) и Центъра за независим живот (ЦНЖ) се обърнаха към българското правителство  с предложение за незабавно прекратяване на програма, която насочва средства от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИ Фондове) към изграждане на голям брой институции, предназначени за хора с увреждания и възрастни хора. Въпреки заявения ангажимент на България да провежда политика на деинституционализация, тази инвестиция ще подпомогне заместването на големи специализирани институции с малки такива, като по този начин се избягва решаването на всички сериозни проблеми, предизвикващи дискриминация, социално изключване и сегрегация на тези групи граждани. Получили отказ за спиране на процедурата от страна на Управляващия орган в България, жалбоподателите се обърнаха към Европейската комисия с искане да бъде спряно финансирането на България от ЕС по тази програма и така да се гарантира съответствие с Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания, ратифицирана както от България, така и от ЕС. Комисията отказа да вземе такова решение и не остави друга възможност на организациите-жалбоподатели освен да се обърнат към Съда на Европейския съюз.

Жалбоподателите пледират за отхвърляне отказа на Европейката комисия да прекрати плащанията, свързани с процедура за безвъзмездно финансиране . “Подкрепа за деинституционализация на услугите за възрастни хора и хора с увреждания“ по Приоритетна ос 5 “Регионална социална инфраструктура“ на Оперативна програма „Региони в растеж“.  Трите организации са подкрепени от адвокатска кантора „Ковингтън и Бърлинг“.

Инес Булич, заместник директор на Европейската мрежа за независим живот, заяви: “Регулацията на ЕСИ Фондовете, в съчетание с Хартата за основни човешки права и Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания, създава солидни правни основания за намеса в политиките на държавите-членки, когато използването на европейски фондове води до дискриминация на хора с увреждания. Съвършено неприемливо е Комисията да допуска използване на европейски средства от страните-членки по начин, който е в противоречие с Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания.”

Капка Панайотова, директор на ЦНЖ в София, посочи защо институциите, финансирани със средства от ЕС в България, са в нарушение на Конвенцията: “Чл. 19 от Конвенцията определя характеристиките на онова, което се нарича „институционална грижа“. Сред изброените е посочена липсата на личен избор и автономност като резултат от наложен стил и режим на живот. Комитетът на ООН по правата на хората с увреждания през октомври 2018 година предупреди България, че преместването на хора от големи социални домове в малки групови къщички не е в съответствие с чл. 19 от Конвенцията.”

Стивън Алън, изпълнителен директор на Валидити, споделя: “Сегрегацията на хора с увреждания е в нарушение на човешките права и противоречи на основните ценности на Европейския съюз. За съжаление, обаче, редица страни-членки на Европейския съюз продължават да инвестират сериозни средства от Европейските фондове точно по този начин. Европейската комисия е призвана да играе ключова роля за предотвратяване на сегрегацията и осигуряване на възможности за хората, които са станали жертва на подобни политики.”

Безвъзмездното финансиране по процедура “Подкрепа за деинституционализация на услугите за възрастни хора и хора с увреждания“ по Приоритетна ос 5 “Регионална социална инфраструктура“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ възлиза на 18 млн. евро, които ще бъдат използвани за изграждане, обновяване, обзавеждане и оборудване на 6 дневни центъра и 68 групови дома за възрастни хора и хора с увреждания, в това число и такива с психични проблеми, интелектуални затруднения и деменция. Средствата ще бъдат насочени към 29 общини, в които се очаква да бъдат разкрити до девет нови обекта. Една от тези общини е Дряново – сравнително малка община с население от 8 000 човека – където голям социален дом за 100 жени с увреждания ще бъде заменен със 7 новопостроени къщички. Вместо да им се предложи подкрепа за живот в общността, жените от големия дом ще продължат да живеят в институция, финансирана от ЕС.

За повече информация вижте Петиция до Европейския парламент относно използване на Европейските структурни и инвестиционни фондове за подкрепа на деинституционализацията на хора с увреждания в България

Хареса ли Ви статията? Ако да, подкрепете нашата кауза за правозащитна журналистика

Marginalia

Marginalia е интернет сайт за анализи, коментари и новини в областта на правата на човека. Пространство от съмишленици. И още.