Речник на правата на човека

Речник на правата на човека
В | Г | Е | О | П | Ш

Военни престъпления – Военни престъпления са нарушения на законите и обичаите на войната, дефинирани в международни конвенции и договори в периода 1864-2002 г.

Голодомор – Голодомор – в превод от украински: „унищожение чрез глад“. Период в украинската история (1932-1933), по време на който страната е част от СССР и близо 4 милиона украинци са оставени да умрат от глад. През 2006 г. украинският парламент обявява Голодомор за акт на геноцид. Дефиницията не е приета от повечето демократични държави.

ГУЛаг – ГУЛаг (или ГУЛАГ) – акроним от руското название на държавна институция в СССР: „Главное управление лагерей“ / „Главно управление на лагерите“. Част от репресивния апарат на Съветска Русия, ръководила повече от 30 000 трудови лагери (1930-1960). В тях са държани между 15 и 18 милиона души, повечето от които политически затворници. Загиналите в ГУЛАГ са повече от 1 500 000 души. (Вж. Общество „Мемориал“.)
– Synonyms: ГУЛАГ

Еднополови бракове – Еднополови бракове е узаконен от съответната държава брак между хора от един и същи пол с всички произтичащи от това права: на церемония по бракосъчетание, на общо фамилно име, на осиновяване (с някои изключения), на наследяване, на семейно подоходно облагане, на семейна собственост, на решения за медицинска интервенция в случай на нужда, на неразделяне на семейството и др.
Еднополови съюзи – Еднополови съюзи (наричани също „граждански съюзи“ или „регистрирано партньорство“) е предвиден в закона статут на еднополови двойки, живеещи на семейни начала. Въведени са за първи път в Дания през 1989 г. Често пъти предшестват легализирането на еднополовите бракове.
– Synonyms: граждански съюзи, регистрирано партньорство

Окончателно решение на еврейския въпрос – „Окончателно решение на еврейския въпрос“ е израз, с който нацистка Германия назовава намерението си да пристъпи към физическо изтребление на евреите.

Престъпления срещу човечеството – Престъпления срещу човечеството е всяко от общо единадесет действия, извършени в рамките на широкомащабно или систематично нападение срещу цивилно население: убийство, поробване, апартейд, депортиране, изтезание, изнасилване, насилствена стерилизация, преследване поради политическа, расова, национална, етническа, културна, полова принадлежност и др.

Шоа – Шоа е масовото унищожение на евреи по времето на Нацистка Германия. В превод от иврит: „гибел, тотално унищожение“. (За подробности вж. Музей на Холокоста.)