Подкрепа на равенството между половете е приоритет на Европейския съюз

от -
33
Проектът @MyGenderRights предлага свободен достъп до иновативни образователни продукти за организации и центрове, работещи с млади мигранти както и образователни продукти за непридружени малолетни мигранти. Тези продукти включват освен традиционните модули за обучение и ръководства, видеа и други . Основен фокус в разработените продукти е повишаване на вниманието към равенството между половете.
https://mygenderrights.org/
Проектът се осъществява с подкрепата на Еразъм+. Промотирането на равенство между половете е приоритет на Европейския съюз като част от стратегията „Европа 2020“ за растеж и заетост.
My Gender Rights